ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤᠳᠤ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ 2007 ᠤᠨ ᠤ 1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠦᠷᠢ 19᠄ 54᠊ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ 20᠄ 44᠊ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠲᠠᠵᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠦᠯᠵᠠᠡᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ(ᠵᠡᠭᠦᠨ)᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ(ᠳᠤᠮᠳᠠ)᠂ ᠲᠤᠨᠢᠶᠡᠷ(ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ)᠃

ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠲᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ᠄ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠦᠪᠴᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠺᠸ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠴᠤᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠄ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠃
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ᠄ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠴᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ 15 ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ SPF ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰ᠄ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠃
ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠡᠰ᠄ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ᠄ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃

   ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠦᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮᠳᠡᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠷ ᠦᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ᠵᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠁
ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ

   1947ᠤᠨ ᠤ9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠵᠢᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ᠂45 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠢᠡᠭᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠁
ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠄ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 4A ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠄ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ - ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠄ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠁
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ
ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠃ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ 3-4 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -34/-19℃ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ -38.7℃
ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ mm
ᠴᠢᠬᠢᠭᠲᠦᠴᠡ᠄ 70%
ᠰᠠᠯᠬᠢ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ 0.6m/s
ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠄4 ᠳᠡᠰ
ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠄4 ᠳᠡᠰ
ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠄4 ᠳᠡᠰ
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ
ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠃ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ 3-4 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -29/-11℃
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ 3-4 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -26/-9℃
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ 3-4 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -24/-8℃
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ
ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ 3-4 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -21/-8℃
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ᠃ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢ 3-4 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -24/-12℃
01ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ
ᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ 4-5 ᠲᠡᠰ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ -24/-11℃
ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠬᠤᠩᠬᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ
ᠬᠦᠢᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠢ《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ》ᠤᠭᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ
ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠳᠤ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ
ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠴᠢᠨ  ᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠱᠾᠢ ᠵᠸᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
ᠲᠦᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠯᠭᠡᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ
ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ
ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠵᠠᠯᠠᠨ  ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ
ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠲᠡᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭᠳᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠺᠠᠶᠢᠯᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠠᠢ ᠰᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠶᠤᠸᠡᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠡᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠩ ᠯᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ
ᠵᠢᠤ ᠴᠸᠩ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠬᠢᠶ ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠸᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠮᠦᠸᠸᠽᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
ᠡᠦ ᠶᠤᠸᠡᠨ ᠰᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠮᠦᠸᠸᠽᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠤ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ