31᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ20 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ01᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ20 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄

   ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠦᠷᠪᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ5 ᠂6 ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ7 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠂  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃  
   01᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ20 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ02᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ20 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄
   ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠃  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ4 ᠂5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃      
    02᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ20 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ03᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ20 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄
   ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠂ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ5 ᠳᠡᠰ ᠤᠨ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 

yes