3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ18᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄2016/3/18

3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ18᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ20 ᠴᠠᠭ  ᠡᠴᠡ3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 19᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 20 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ

   ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ᠦᠬᠠᠢ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠢᠵᠤ᠂ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠡ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ3 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ3᠂4 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

 

  3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ19᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ20 ᠴᠠᠭ  ᠡᠴᠡ3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 20᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 20 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ

     ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ᠦᠬᠠᠢ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ᠂ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠦᠯᠡᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠦᠬᠠᠢ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ᠤᠷᠳᠤᠰ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠡ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ3 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ3᠂4 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ 5ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 4 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

  

3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ20᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ20 ᠴᠠᠭ  ᠡᠴᠡ3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 21᠊ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 20 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ

ᠠᠯᠠᠱᠠ᠂ᠦᠬᠠᠢ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ᠂ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠦᠬᠠᠢ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠤᠷᠳᠤᠰ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠡ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ  ᠡᠴᠡ3 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ3-4 ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠬᠤᠷ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ 5ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃